Overdragelse af lejlighed

Procedure ved salg af andelslejligheder i A/B Hesseløgård

1. Sælger retter henvendelse til administrator, Boelskifte Administration v/administrator Nanna Brandt Thomsen. Henvendelse kan ske enten pr. telefon 3816 0616 eller pr. e-mail: nbt@boelskifteadm.dk. Nanna Brandt Thomsen fremsender herefter vedlagte skema, benævnt ”Salg af andel i A/B Hesseløgård” til sælger, der herefter udfylder sælgers og købers identitet samt øvrige oplysninger, som fremgår af skemaet.


2. Sælger kontakter foreningens vurderingsmand, Henrik Grube Mikkelsen på telefon 51 71 69 11 og aftaler tidspunkt for en besigtigelse af lejligheden. Såfremt der er individuelle forbedringer, udarbejder sælger en opgørelse herfor og vedlægger fornøden dokumentation. Eget arbejde skal også opgøres. Vurderingsmanden udarbejder en opgørelse over individuelle forbedringer samt foretager eventuelle tillæg og fradrag for henholdsvis særlig god eller dårlig vedligeholdelsesstand, ligesom ulovlige forhold i lejligheden noteres. Vurderingsrapporten fremsendes såvel til sælger som administrator. Bemærk, at en vurderingsrapport kun er gyldig i samme kalenderår som den er udført. 


3. Når administrator har modtaget det under punkt 1 omtalte skema retur i udfyldt stand samt vurderingsrapporten, udarbejder administrator overdragelsesdokumenter, herunder opgør den samlede overdragelsessum, som herefter opkræves hos køber og som skal indbetales senest 14 dage før overtagelsesdag.


4. Andelsbevis indsendes til administrator med henblik på transportpåtegning.


5. Overdragelsesaftalerne underskrives af sælger, køber og bestyrelse. Dette sker digitalt med NemID. Administrator sikrer at alle parter får dokumenterne til underskrift. Når aftalen kommer bestyrelsen i hænde, underskriver vi den hurtigst muligt, men der må pålægges lidt ventetid, da det kræver tre underskrifter.


6. Administrator konstaterer herefter om overdragelsessum m.v. er indbetalt og sikrer sig dokumentation for købers identitet, jf. lov om hvidvaskning mv. Administrator undersøger om der pr. overtagelsesdag er forpligtelser på lejligheden i form af transporterklæringer eller andre indskrænkninger, ligesom administrator undersøger om der i Andelsboligbogen er lyst pant, udlæg og lignende. Såfremt det konstateres, at der er rettigheder over andelslejligheden, vil der blive rettet henvendelse til panthavere og andre rettighedshavere med henblik på en fordeling af overdragelsessummen. Er der ikke konstateret andre rettigheder over lejligheden, vil overdragelsessummen blive fremsendt til sælger tidligst 21 dage efter overtagelsesdag.


7. Såfremt køber efter overtagelsen af lejligheden og inden 14 dage efter overtagelsesdatoen konstaterer mangler, kan der foretages et tilbagehold i købesummen. Eventuelle indsigelser vedrørende mangler skal fremsættes skriftligt til sælger samt administrator.


8. Parterne modtager kopi af overdragelsesaftale, ligesom originalt andelsbevis med transportpåtegning fremsendes til køber.


9. Sagen afsluttes. Administrator sørger for kvittering for modtagelse af originalt andelsbevis. Lejeroplysninger opdateres i IT-systemet.